Amitie Sports Club

MENU

CLOSE

 

Truyện Tranh

Chỉ bóng đá, chỉ học tập thôi là chưa đủ.
Thông qua bóng đá để
nuôi dưỡng, phát triển
“năng lực phi nhận thức” ấp ủ bên trong tâm hồn trẻ thơ.

Năng lực phi nhận thức là gì?

1

1

Thông qua “bóng đá” để phát triển “năng lực phi nhận thức”

2

2

Phát triển “năng lực phi nhận thức” ở Amitie

3

3

Những hoạt động khác

4

4

Tìm thấy “năng lực phi nhận thức” và niềm vui trong bóng đá qua “Phương pháp Amitie”

5

5

6 Năng lực được chú trọng tại Amitie

Click vào đây để liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại

Back To Top